A: Literárno-dramatická tvorba

Rozhlasové hry, pásma, poviedky, čítanie na pokračovanie, fíčre, scénky, rozprávky, recitácia a ďalšie literárno-dramatické útvary, prípadne ich časti. 

Čo sa hodnotí

Myšlienka, nápad, téma, kvalita literárneho podkladu, výkon rozhlasových hercov, využitie originálnych zvukov a scénickej hudby, technická realizácia – strih, mixáž. 

B: Spravodajstvo a publicistika

Spravodajské a publicistické zvukové nahrávky: správy, montáže, reportáže, rozhovory, komentáre, recenzie, fíčre, a ďalšie… Ide o samostatné príspevky (bez zahlásení a odhlásení), súčasťou môžu byť originálne zvuky zo skutočných (reálnych) udalostí, podujatí a zážitkov. Fikcie (napr. vymyslené inscenované rozhovory) nie sú povolené.

Čo sa hodnotí

Myšlienka, nápad, téma a obsah príspevku, originalita témy, čistota a dodržanie žurnalistických žánrov, originálny prístup autora pri spracovaní témy, prípadné využitie originálnych zvukov, technická realizácia – strih, plynulosť (tok) príspevku, mixáž.

C1: Klasické hudobné záznamy

Hudobné záznamy inštrumentálnej alebo vokálnej hudby nahranej klasickým záznamovým procesom – akustická cesta (mikrofóny v priestore). Minimálne jedna zložka zvukového záznamu (hudobnej skladby) musí byť autorská: text alebo hudba alebo oboje.

Čo sa hodnotí

Kvalita hudobného diela a jeho výberu, nálada či vnem z počúvanej hudby, technická realizácia: nazvučenie orchestra a speváka v priestore, vyváženie spev/hudba, mixáž nástrojov, čistota zvuku, autorstvo.

C2: Elektronická hudba

Hudobné záznamy umelo aleboelektroakusticky vytvorenej hudby s využitím počítačovej techniky, syntezátorov a pod. s výraznou mierou autorskej invencie (bez ľudského hlasu). Hudobné dielo musí byť výlučne autorské.

Čo sa hodnotí

Kvalita hudobného diela a jeho výber, nálada či vnem z počúvanej hudby, technická realizácia: mixáž, čistota zvuku, autorstvo

D: Akustické zvuky prírody a živých bytostí

Akustické zvuky prírody, hlasy, kriky, zvuky a reč zvierat. Iba zvuky živých bytostí, nie zvuky techniky.

Čo sa hodnotí

Výber a „exkluzivita“ zvuku, technické spracovanie, čistota nahrávky, kreativita

E: Téma Rádiorallye: Moje „slušné Slovensko“

Žáner: ľubovoľný spravodajský alebo publicistický príspevok – zvuková nahrávka s využitím jedného žánru alebo kombináciou niekoľkých žánrov (reportáž, montáž, rozhovor, anketa a pod.)

Komentár: V roku 2018 sa v mnohých mestách na Slovensku uskutočnilo niekoľko demonštrácií pod spoločnou myšlienkou „Za slušné Slovensko“. Účastníci verejných stretnutí reagovali na vzniknutú aktuálnu politickú situáciu: predovšetkým kritizovali aktuálnu politickú garnitúru, ktorá priamo či nepriamo podporuje alebo akceptuje prospechárske, korupčné a neférové správanie politikov a ich oligarchov. V téme „Moje slušné Slovensko“ by autori mali odpovedať na otázku – čím môžem ja alebo čím môžeme my prispieť ku slušnému Slovensku svojim vlastným pričinením – správaním a počínaním vo svojom bezprostrednom okolí. „Slušné Slovensko“ v tomto prípade chápeme v najširšom význame, nie iba v kontexte politických protestov.

Čo sa hodnotí

Myšlienka, nápad, téma a obsah príspevku, čistota a dodržanie žurnalistických žánrov, prípadné využitie originálnych zvukov, originalita technického spracovania, technická realizácia – strih, plynulosť (tok) príspevku, mixáž.

F: Záznamy z činnosti

Ukážky z práce rozhlasových krúžkov a štúdií, súhrn najúspešnejších odvysielaných príspevkov, zostrihy a ukážky zo živého vysielania, komentovaný prierez vysielania, dokumenty, záznamy z archívov, ucelené fragmenty zo živého vysielania a pod.

Čo sa hodnotí

Myšlienka, nápad, téma, originalita témy, výkon redaktorov / moderátorov / rozhlasových hercov, využitie hudby a originálnych zvukov, technická realizácia – strih, mixáž.

G: BEZ SLOV – Téma: Moja / naša budúcnosť

Žáner: ide o zaujímavú zvukovú nahrávku použiteľnú v rozhlasovom vysielaní, v ktorej nebudú použité žiadne slová (= ľudská reč vo forme redaktora, moderátora, herca a pod.). Použitie fragmentov čistej hudobnej skladby (bez slov) je povolené. Zvuková kulisa v podobe ľudských hlasov v pozadí (všeobecná neidentifikovateľná vrava v autobuse, na štadióne, na verejnom priestranstve…) je povolená. Použitie fragmentov cudzej (profesionálne) spievanej skladby (piesne) je povolené. Naspievanie vlastnej piesne s vlastným textom na zadanú tému nie je povolené.

Formálny komentár: cieľom je vytvoriť zaujímavú zvukovú nahrávku s použitím rôznych zvukových efektov (prirodzených alebo umelo vytvorených), hudby či pesničiek bez použitia klasického ľudského hlasu (redaktor, moderátor, herec…) na danú tému. Ide o vyjadrenie nálad, citov a pocitov v rôznych bežných životných situáciách pomocou zvukových efektov kombinovaných s hudbou. Použité zvuky môžu vytvárať nejakú dejovú líniu.

Obsahový komentár: Naše životy sa zrýchľujú, pokrok vo vede a technike, digitálne technológie, komunikačné a sociálne siete nás posúvajú vpred – v skracujúcom sa čase musíme spracovať stále viac informácií. Ako si predstavujeme svoju budúcnosť – osobnú, životnú, pracovnú, existenčnú? Pohltia nás výdobytky digitálneho sveta? Alebo sa vieme a chceme vrátiť aj k iným „klasickým“ hodnotám… A naozaj sa k nim vrátime? Ako chceme alebo ako nechceme, aby vyzerala naša budúcnosť? Odpoveď na tieto otázky môžeme priniesť v spracovaní príspevku.

Čo sa hodnotí

Myšlienka, nápad, téma a obsah príspevku, nápadité a originálne spracovanie, využitie originálnych zvukov, technická realizácia – strih, plynulosť (tok) príspevku, mixáž.

H: Zvučky a jingle

Zvučky a jingle vlastných rozhlasových relácií v programovej štruktúre vrátane špecifických prvkov zvukovej grafiky.

Čo sa hodnotí

Nápad, mixáž, dynamika.

I: Reklamy a upútavky

Reklamné spoty na propagáciu tovarov a služieb a upútavky na vlastné programy.

Čo sa hodnotí

Myšlienka, nápad, pointa reklamného odkazu, technická realizácia – strih, mixáž, dynamika.

J: Fonorallye

Súťaž v pohotovosti – poslaním je využiť žurnalistickú a technickú pohotovosť autorov pri práci v teréne. Kolektív tvorcov si vyžrebuje tému + rozhlasový žáner. V časovom limite 3 hodiny na vlastnom technickom zariadení nahrá a spracuje nahrávku v stopáži max. 3 min.  Ide o živé reportáže, rozhovory, ankety nahraté mimo rozhlasového štúdia, v meste, v teréne, na vyžrebovanú tému.

Čo sa hodnotí

Myšlienka, nápad, téma a obsah príspevku, čistota a dodržanie žurnalistických žánrov, prípadné využitie originálnych zvukov, technická realizácia – strih, plynulosť (tok) príspevku, mixáž.

K: ŽIVÉ VYSIELANIE

Cieľom je naživo prezentovať obsahovo ucelenú časť zo živého vysielania IRŠ priamo na pódiu pomocou bežnej vysielacej techniky. Vopred sa žrebuje téma, formát/žáner použitého príspevku v programe, poradie prezentácie jednotlivých kolektívov. Vyžrebovaná téma a žáner je súčasťou odvysielaného súťažného programu. Celá kategória K sa realizuje ako jedno kontinuálne živé vysielanie, v ktorom sa striedajú  jednotlivé zúčastnené IRŠ. Začiatok živého vysielania a koniec živého vysielania každého jednotlivého IRŠ ohlasuje identifikačná zvučka stanice.

Čo sa hodnotí

Myšlienka, nápad, téma a obsah programu, dramaturgia programu, zladenie hudobnej zložky so slovným obsahom programu, technická realizácia, plynulosť (tok) programu, mixáž